Przejdź do zawartości

E-360′ – narzędzie do ciągłego rozwoju i kontroli skuteczności wdrażania zdobytej wiedzy

Wspominaliśmy niedawno na naszym blogu, że inwestowanie w szkolenia pracowników jest posunięciem zdecydowanie opłacalnym. Ale żeby mogło się zwrócić, trzeba szkolonym pracownikom dawać możliwości ciągłego praktycznego wykorzystywania pozyskanej wiedzy i nowych technik.

Tym razem podzielimy się wskazówkami jak mierzyć efekty przebytych szkoleń i warsztatów oraz jak efektywnie sprawdzać kompetencje i umiejętności zespołów oraz konstruktywnie przekazywać informację zwrotną.

Jakie są cele oceny w modelu 360’?

Cele feedbacku 360’ służą zarówno przełożonym, jak i samym pracownikom. Dzięki tej metodzie, managerowie mają szansę uzyskać obiektywne informacje o tym, jakie są umiejętności poszczególnych członków zespołu i ocenić ich pracę. Na tej podstawie, mogą też opracowywać długoterminową strategię dalszego rozwoju pracowników. Dla pracowników taki feedback to szansa na uzyskanie wartościowych informacji dotyczących sposobu wykonywania przez nich pracy, wykorzystywanych metod, a także impuls motywacyjny i angażujący, co przekłada się pozytywnie na ich efektywność.

Jednak, żeby feedback 360’ mógł przynieść oczekiwane i zakładane rezultaty, musi wcześniej zostać rzetelnie i dokładnie przygotowany. Zanim podejmiemy rozmowy coachingowe, musimy w pierwszej kolejności:

Ustalić cele całego procesu – założenie tego, co chcemy osiągnąć poprzez udzielenie informacji zwrotnej stanowi podstawę do opracowania komunikatu, a także do określenia ocenianych obszarów.

Wybrać oraz opracować koncepcję – niepodważalną zaletą feedback 360’ jest jego indywidualne podejście do każdej ocenianej osoby. Dlatego nie możemy ustalić jednej, uniwersalnej metody przekazywania komunikatu.

Stworzyć kwestionariusz oceny – żeby informacja zwrotna oraz sama ocena, na podstawie której tę informację przekazujemy mogły być obiektywne, musimy zebrać równie obiektywne informacje na temat ocenianego obszaru. Pomoże w tym kwestionariusz oceny. Powinien on jednak zakładać ocenę merytoryczną i niepodważalną.

Kolejne kroki to wybór osób oceniających, szkolenie ocenianego zespołu, opracowanie raportu z oceny, przekazanie feedbacku, ponowna ocena w celu weryfikacji efektów.

Negocjacyjne E-360 – studium przypadku na przykładzie warsztatów negocjacyjnych

Zawęźmy jednak obszar, w którym stosujemy feedback 360’, do obszaru warsztatów negocjacyjnych i ich skuteczności.

Wieloletnie doświadczenie ekspertów Eveneum w prowadzeniu szkoleń, treningów, coachingów i warsztatów udowodniło, że skuteczność Negocjacyjnego E-360 ma szansę się zmaterializować wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną pewne warunki.

  • Samoocena przed warsztatem
    Uczestnicy zawsze mają jakąś mniej lub bardziej sprecyzowaną ocenę własnych umiejętności i kompetencji. Żeby możliwa była obiektywna weryfikacja i aby sami mieli spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy, trener najpierw musi dowiedzieć się, jak widzą samych siebie i jak oceniają poziom swojej wiedzy i umiejętności. W tym celu wypełniany jest kwestionariusz samooceny i wypełnia się go przed warsztatem. To także szansa dla samego trenera na weryfikację obszarów, nad którymi większość grupy ma potrzebę pracować oraz tych, które większość grupy uznała za swoje mocne strony.
  • Informacja zwrotna od współuczestników
    umiejętność przekazywania informacji zwrotnej powinna być kształcona nie tylko u managerów i trenerów. Trafne wyciąganie wniosków i skuteczne prezentowanie ich drugiej stronie jest bardzo ważne również w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami. Oceniany zaś otrzymuje serię mniej lub bardziej trafnych informacji, na podstawie których także może wyciągnąć wnioski.
  • Analiza nagrań i informacji zwrotnej od trenera
    na koniec, uczestnicy warsztatów negocjacyjnych prowadzonych przez Eveneum, otrzymują materiał składający się z analizy nagrań z przebiegu warsztatów oraz przekazanej przez samego trenera informacji zwrotnej. Gdy uczestnik warsztatu znajdzie się już na neutralnym gruncie, ma szansę na chłodne przyswojenie wszystkich otrzymanych informacji. Nagrania są obiektywnym i niepodważalnym materiałem, ukazującym postawę negocjatora taką, jaka faktycznie ona była. Z kolei merytoryczny feedback przekazany od trenera, pozwala na korektę popełnianych błędów, pracę nad słabszymi stronami oraz kształtowanie własnych, mocnych stron.

Feedback Negocjacyjne E-360 otrzymywany przez uczestników po warsztatach negocjacyjnych prowadzonych przez ekspertów Eveneum, może być podstawą do opracowania strategii dalszego rozwoju negocjatorów na poziomie odpowiadającym ich możliwościom i potrzebom. To cenne wskazówki, dzięki którym możliwe jest zwiększenie efektywności pracowników i szybsze uzyskanie zwrotu inwestycji w szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przebiegu warsztatów negocjacyjnych w Eveneum i Negocjacyjnym E-360, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania i zaprezentujemy przykładowy przebieg szkolenia wraz z feedbackiem.