Przejdź do zawartości

Rola rynku zasobów wtórnych w gospodarce cyrkulacyjnej

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jak wdrożenie tej filozofii może wpłynąć na dotychczasowe działanie przedsiębiorstwa. Jednak temat gospodarki cyrkulacyjnej jest złożony, szeroki i dotyczy wielu obszarów. Dlatego tym razem skupimy się na roli zasobów wtórnych w całym cyklu.

Jaką role odgrywają zasoby wtórne w obrocie zamkniętym gospodarki? Jak można je konsumować w ramach własnych struktur, aby wspierać założenia projektu?

Ambitne poziomy recyklingu i ekoprojektowanie

Kluczowymi elementami projektu gospodarki obrotowej są:

  • Ambitna gospodarka recyklingowa (ambitny poziom recyklingu)
  • Kreatywne wykorzystanie zużytych produktów, znalezienie dla nich nowych zastosowań oraz

Żeby możliwe było osiągnięcie pierwszego założenia, konieczna jest stabilizacja rozwoju rynku zasobów wtórnych, które pochodzą z recyklingu odpadów. To właśnie ten rynek ma być silnikiem wszystkich działań prowadzących do zwiększenia intensywności recyklingu, segregacji odpadów czy wykorzystania całych produktów lub półproduktów bez potrzeby przetwarzania ich. Komisja Europejska oszacowała, że dzięki ambitnemu recyklingowi oraz ekoprojektowaniu w całej Unii Europejskiej może pojawić się nawet 400 tysięcy nowych miejsc pracy.

Potencjał całej gospodarki obiegowej niesie za sobą nawet 2 miliony nowych miejsc pracy. Wiąże się to między innymi ze wspomnianymi w poprzednim artykule zmianami w strukturach firm i modeli biznesowych, a także z modelem ekoprojektowania.

Bariery w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Niestety, mimo słusznych założeń nie tylko w przedsiębiorstwach konieczne są gruntowne zmiany. Cała gospodarka odpadów w UE tego wymaga. Jedną z głównych przeszkód stojących na drodze dynamicznego wprowadzeniu zmian w ramach gospodarki cyrkulacyjnej, jest wciąż obecny i mający się dobrze import odpadów do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie ich utylizacja jest znacznie tańsza, niż przetwarzanie i recykling w krajach UE. To z kolei niesie za sobą zwiększające się zanieczyszczenie, które KE chce zatrzymać właśnie dzięki wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Ochrona rodzimych rynków surowców wtórnych byłaby możliwa wyłącznie po ujednoliceniu przez Europę opłat środowiskowych za eksport odpadów, standardy BREF, jak też zakazać importu odpadów do spalarni i składowisk.

Gdzie zaczyna się gospodarka obiegu zamkniętego?

Wspomnieliśmy już we wcześniejszym wpisie, że wdrożenie obiegu zamkniętego w celu wsparcia gospodarki cyrkulacyjnej rozpoczyna się już na etapie projektowania. Oznacza to, że chcąc postępować zgodnie z założeniami gospodarki cyrkulacyjnej, należy uwzględnić je na etapie koncepcji i wprowadzić ekoprojektowanie. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna się cały proces, który należy podtrzymać przez całą ścieżkę łańcucha dostaw, aż do momentu ponownego przetworzenia.

Aby dobrze przygotować się do wyboru dostawców wspierających ideę gospodarki cyrkulacyjnej, należy więc skrupulatnie poznać ich wewnętrzne procesy. Pomóc w tym może zarówno odpowiedni audyt dostawców, jak też szkolenie biznesowe zespołów negocjujących kontrakty.

Rynek wtórny w gospodarce cyrkularnej - kreatywne wykorzystanie produktów do celów innych niż pierwotnie założone
Rynek wtórny w gospodarce cyrkularnej - kreatywne wykorzystanie produktów do celów innych niż pierwotnie założone