Przejdź do zawartości

Płynność finansowa w firmie – wskaźniki płynności finansowej

W poprzednim wpisie pt. „Płynność finansowa w firmie - jak ją określić?” zaznaczyliśmy dlaczego płynność finansowa w przedsiębiorstwie jest ważna i w jaki sposób można dokonać jej oceny. W tym artykule przybliżymy poszczególne wskaźniki finansowe, które nie tylko pozwalają na ocenę płynności finansowej, ale także całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Dzięki wskaźnikowi bieżącej płynności finansowej możemy określić zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania bieżących zobowiązań, poprzez sprawdzenie częstotliwości pokrywania ich przez bieżące aktywa. Dla zachowania równowagi finansowej, wskaźnik ten nie powinien przekraczać 1,2-2,0. To znaczy, że suma aktywów powinna być ok. dwukrotnie większa, niż wartość zobowiązań finansowych. Co ciekawe, ani wynik znacznie poniżej 1,2, ani znacznie powyżej 2,0 nie jest dobry. W pierwszym przypadku oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie pokrywać swoich zobowiązań, a w drugim, że nie inwestuje, ma nadmierne zapasy lub trudno ściągalne należności, co może negatywnie wpływać na jego rozwój i w perspektywie, również na płynność finansową.

Wzorem na obliczenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej jest: podzielenie aktywów bieżących przez zobowiązania bieżące.

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej

Dzięki wskaźnikowi przyspieszonej płynności finansowej dowiadujemy się, ile razy „zużywamy” nasze aktywa o wysokim stopniu płynności, do pokrywania bieżących zobowiązań. Obliczając te wartości nie uwzględniamy zapasów finansowych. Poziom pozwalający stwierdzić, że przedsiębiorstwo radzi sobie z pokrywaniem bieżących zobowiązań powinien wynosić 1,0.

Gdy zestawimy ze sobą wskaźnik bieżącej płynności finansowej i wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej, zdołamy ocenić poziom zapasów posiadanych przez firmę. Jeśli wskaźnik bieżącej płynności finansowej będzie na wysokim poziomie, a wskaźnik przyspieszonej płynności będzie niski oznacza to duży poziom zapasów, co wskazuje na to, że część kapitału została zamrożona. Odwrotny wynik wskaźników z kolei świadczy o tym, że firma gospodaruje środkami pieniężnymi mało produktywnie.

Wzorem na obliczenie wskaźnika przyspieszonej płynności finansowej jest: (podzielenie aktywów bieżących minus zapasy) przez zobowiązania bieżące.

Wskaźnik środków pieniężnych

Dzięki wskaźnikowi środków pieniężnych możliwe jest wskazanie tej części zobowiązań, którą możemy pokryć poprzez wykorzystanie aktywów gotówkowych bądź inwestycji krótkoterminowych. Uwzględniane są aktywa, które mogą pokryć zobowiązania w najkrótszym czasie. Brak posiadanej gotówki może doprowadzać do strat wynikających m.in. z braku możliwości zawierania nowych transakcji.

Wzorem na obliczenie wskaźnika środków pieniężnych jest: podzielenie inwestycji krótkoterminowych przez zobowiązania bieżące.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej jest stosunkiem środków pieniężnych umożliwiających odzyskanie gotówki w terminie do 3 miesięcy do zobowiązań, których spłata przypada na okres najbliższych 3 miesięcy. Nie ma wyznacznika określającego poziom wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej. Oceny dokonuje się na podstawie porównania wartości w czasie.

Wzorem na obliczenie wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej jest: podzielenie środków pieniężnych i innych aktywów finansowych przez zobowiązania bieżące do 3 miesięcy.

Pamiętaj, że prawidłowe zestawienie ze sobą wszystkich wskaźników płynności finansowej nie jest zadaniem łatwym. Wymaga wiedzy i doświadczenia, a dla prawidłowego rachunku niezbędne jest przeprowadzenie wnikliwego audytu firmy. Warto więc zlecić takie zadanie specjaliście, który obiektywnie spojrzy na kondycję Twojego przedsiębiorstwa lub dostawcy i zarekomenduje rozwiązania, dzięki którym przywrócisz w nim płynność finansową.