Przejdź do zawartości

Płynność finansowa w firmie – jak ją określić?

Podstawą długofalowego działania przedsiębiorstwa jest osiągnięcie i utrzymanie jego płynności finansowej. Oznacza ona zdolność firmy do regulowania powstających zobowiązań finansowych związanych z jej prowadzeniem. Jak określić, czy przedsiębiorstwo ma zachowaną płynność finansową? Co zrobić, by ją osiągnąć i utrzymać? Jakie działania podjąć, gdy płynność finansowa staje się zagrożona?

W cyklu związanym z płynnością finansową firmy postaramy się poruszyć wszystkie, najważniejsze w tym aspekcie wątki. Zapraszamy do pierwszego, który dotyczy określania płynności finansowej.

Ocena płynności finansowej

Aby możliwe było oszacowanie, czy przedsiębiorstwo zachowuje płynność finansową, konieczne jest zestawienie ze sobą kilku najbardziej istotnych informacji. Należą do nich:

Bilans – jest wykazem posiadanego majątku firmy (aktywów) oraz źródeł finansowania majątku (pasywów). Bilans z reguły tworzy się na koniec roku obrotowego, a moment bilansowy ustalany jest na dzień wykonania bilansu.

Rachunek zysków i strat – dokument oznaczający zestawienie operacji finansowych. Przeprowadza się je z uwzględnieniem określonego zakresu czasu i zwykle obejmuje jeden rok. Określenie zysku albo straty przedsiębiorstwa oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy przychodami a kosztami.

Cash flow – czyli rachunek przepływów pieniężnych. To dokument w którym uwzględniane są wyniki finansowe przedsiębiorstwa poprzez obliczenie różnicy pomiędzy wpływami gotówkowymi a wydatkami.

Na podstawie uzyskanych zestawień możliwe jest podsumowanie kondycji finansowej firmy i określenie, czy płynność finansowa została osiągnięta oraz skali ewentualnych niedostatków.

Wykonanie pomiaru płynności finansowej

Wskaźniki finansowe są zbiorem danych na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki ich zestawieniu możliwe jest opracowanie sprawozdań i dokonanie analizy. Wskaźniki finansowe to jednak nie tylko narzędzie oceny płynności finansowej. To także obraz sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i szansa na dokładne sprawdzenie obszarów wymagających poprawy.

Podstawowymi cechami wskaźników finansowych są mierzalność, porównywalność i interpretowalność. Do oceny płynności finansowej wykorzystywane są natomiast takie wskaźniki, jak:

  • wskaźnik bieżącej płynności finansowej
  • wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej
  • wskaźnik środków pieniężnych
  • wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Poszukując nowych dostawców lub celów akwizycji należy ocenić kondycję finansową podmiotu, zestawić odpowiednie dane i zinterpretować je we właściwy sposób. Warto wówczas skorzystać z usług ekspertów, profesjonalnie wykonujących audyty firm. Dzięki temu nie tylko możliwa jest obiektywna ocena aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie, ale także uzyskanie rekomendacji, a nawet planu restrukturyzacji obszarów, które nie przynoszą zysków, bądź przynoszą straty.

Więcej o audytach firm, ich zakresie, skuteczności i sposobach przeprowadzania, napisaliśmy w poniższych wpisach.

Już niebawem kolejny artykuł z cyklu „Płynność finansowa w firmie”.